2007. október 29., hétfő

November ötödikén nagyszabású adomány gyűjtésre hívják fel a figyelmet.

Egy ilyen akciónak a hatása jelentős. A szeptember végére szervezett adományozási kampány elég sikeres volt, aminek köszönhetően aztán a mainstream média is elkezdett beszélni Ron Paul-ról.

2007. október 28., vasárnap

Az Európai Únió mintájára az Észak Amerikai Únió. Nekünk EURO, nekik AMERO?


Looks like Hal Turner received AMERO coin.

"The real thing arrives!

Today, I received a single 20 AMERO coin in the mail. A real coin. Real metal, really MINTED by the US Mint in Denver, CO."... Click Here

Reproduced with permission of The Hal Turner Show, www.HalTurnerShow.com


Tegnapelőtt írtam az EURÓ születéséről, most már a titokban megszületendő Észak Amerikai Únió pénzérméjével kapcsolatban találtam egy igen érdekes hírt, melyet a Hall Turner Show honlapján részletesebben megtekinthetünk.

Konkrét nyilatkozatok is árulkodnak az AMERO bevezetésének tervéről, az egyik itt, a másik pedig az alábbi videóban.


Mint azt jól tudjuk, az EURÓ bevezetésénél hatalmas kampány folytattak annak érdekében, hogy pozitív fogadtatásban részesüljön az. Ennek ellenére lassan napfényre kerül a valóság, hogy a háttérben komoly érdekek húzódtak meg az Európai Únió létrehozásával kapcsolatban. A hivatalos verzió azt mondja, "Legyünk erősek". A valóságban pedig a pénzkibocsátás, kamatszabályozás jogának az elvesztését jelenti a nemzetek számára. Miután be van vezetve az EURÓ, attól a pillanattól kezdve még kevesebb beleszólása lehet a nemzetnek saját monetáris politikájába. A nemzetközi pénzügyi közösség az aki megszabja az uzsorakamatot a pénz előállításáért, s hogy azt megtarthassa el kell venni a nemzetállamok hatásköréből minden lehetőséget a monetáris szuverenitási jogok gyakorlásától.

Az Egyesült Államokban már nem fog menni ugyanaz a bevezetési módszer, nevezetesen, hogy maguk a félrevezetett polgárok önként szavazzák meg. Éppen ezért ott már úgy néz ki, semmi jele sincs annak, hogy demokratikusan a népre bízzák a döntést.

Tanúi lehetünk annak, amint a nemzetközi pénzügyi közösség összefogva a föderalista hatalmi elittel igyekszik meggyengíteni az amerikai népet is, úgy ahogy ezt igyekeznek az EU-ban is.
Az Egyesült Államokban már sokkal előrehaladottabb az a folyamat ami Európában még csak most erősödik, ugyanis az Egyesült Államok irányítása már rég föderalista berendezkedés alatt történik. Európában azért még a nemzetállamok hatáskörébe tartozott az egészségügyi rendszer és az oktatás működtetése. Továbbá az adózással kapcsolatos tevékenység és az egész újraelosztási rendszer. Nem véletlen tehát, hogy a szabadságszerető amerikai nép sokkal tájékozottabb a történésekkel kapcsolatban és velük már nem lehet olyan könnyen folytatni azt az eladósítási politikát, amelyet többek közzött Murray N. Rothbard írt le nagyon jól a What Has Government Done to Our Money? és a Case Against the Fed című könyveiben.

Néhányan már hazánkban is értesültek valamilyen formában az amerikai FED létrejöttének körülményeiről. Amerikában a téma már nem annyira tabu, hiszen rengetegen körülírták már, illetve Ron Paul elnökjelölt is írt róla, illetve a vele készített interjúkban fellelhető.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy most még nálunk sokan reménykedve tekintenek az EURÓ, mint Európai fizetőeszköz felé, Amerikában kis híján száz éve működik a FED dollár és most úgy tűnik a funkcióját betöltötte. Mármint azt, hogy az értékeket átszivattyúzta a bank és korporációs elitnek a javára. Ám amint azt előrejelezték, előbb-utóbb jellegéből adódóan közeledik az összeomláshoz, vagyis fenntarthatatlan. Amikor közeledne az elszámolás, vagyis az amerikai néppel szemben történő elszámolás, akkor a hatalmi elit úgy próbálja átmenekíteni a nemzetközi pénzügyi közösség érdekeit, hogy egy nagyobb föderációs szövetségbe taszítja az amerikai népet, nevezetesen az Észak Amerikai Únióba, ahol új pénzt, az AMERO-t szeretné bevezetni.

Tanulságul nekünk, az amint a nemzetközi pénzügyi közösség fokozatosan kihúzza a nemzetek hatásköréből annak lehetőségét is, hogy a pénzügyi szuverenitás gyakorlása nemzeti hatáskörben maradhasson, majd ha európai méretek között is nagyobb ellenállásba ütközne, - bár nálunk még semmilyen ellenállásban nem részesül - akkor úgyis következne a jól előkészített következő lépés. Miképpen az Egyesült Államokban is, ha most már az ellenállás olyan szintre jutott, hogy már egy esélyes elnökjelölt együtt a néppel küzdenek az élhető gazdaság és annak megfelelő monetáris pénzrendszerének a visszaállításáért, akkor most az amerikai népet be akarják terelni az ÉAÚ-ba. Azonban most úgy néz ki, nagyon komoly ellenállásra kerülhet sor.

Ideje volna eltekinteni a Magyarországon bevetett figyelem elterelő hadműveletektől és komolyan utánnanézni a dolgoknak, ugyanis a melódiának még nincsen vége. Sőt, még csak a legtöbben észbe sem kaptunk mi vár bennünket.

2007. október 27., szombat

Welcome to the Freedom Revolution

Ha esetleg magyarlakta földeken nem közvetítenék a tévében, akkor az interneten itt van.

2007. október 26., péntek

Az EURÓ-föderalisták születéséről


DECLASSIFIED American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

The documents confirm suspicions voiced at the time that America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state. One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the CIA.

The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington's main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe, created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA's first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA. The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years. In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement's funds.

The European Youth Campaign, an arm of the European Movement, was wholly funded and controlled by Washington. The Belgian director, Baron Boel, received monthly payments into a special account. When the head of the European Movement, Polish-born Joseph Retinger, bridled at this degree of American control and tried to raise money in Europe, he was quickly reprimanded.

The leaders of the European Movement - Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak - were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE's funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.

The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties. The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.

It recommends suppressing debate until the point at which "adoption of such proposals would become virtually inescapable".

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels, 19/06/2001


TITKOSÍTÁS ALÓL FELOLDOTT: Amerikai kormánydokumentumok azt mutatják, hogy a hatvanas illetve a hetvenes években amerikai hírszerző társaságok kampányt folytattak lendületet adva egy egyesült Európa létrejöttéért. Finanszírozták és irányították az Európai föderalista mozgalmat.

A dokumentumok megerősítik azt a gyanút, hogy America keményen dolgozott a háttérben annak érdekében, hogy Angliát betolják egy Európai államba. Egy 1950 július 26-án kelt memorandumban utasításokat adnak egy Európai parlament létrehozásának az ösztönzésére. Aláírta Gen William J Donovan, a Stratégiai Szolgálatok Hivatalának (Office of Strategic Services) a vezetője, a CIA elődje.

A documentumokat Joshua Paul, a Georgetown University professzora találta meg Washingtonban. Csatolva voltak még az Államok Nemzeti Archívumának anyagai. Washingtonnak az 1948-ban létrehozott American Committee for a United Europe volt a legfőbb eszköze az Európai napirend kimunkálásában. Donovan volt az elnöke, magát egy privát jogásznak álcázva.

Az alelnök Allen Dulles volt, a CIA igazgatója az ötvenes években. A vezetőség tagja volt még Walter Bedell Smith, a CIA első igazgatója, és egy sor ex-OSS személyiségek és hivatalnokok, melyek a CIA körül mozogtak. A dokumentumok azt mutatják, hogy az ACUE finanszírozta az Európai Mozgalmat, mint a háború-utáni évek legfontosabb föderalista szervezetét. Például 1958-ban 53,5%-át állták a mozgalom ellátmányának.

Az European Youth Campaign egy elágazása az Europópai Mozgalomnak, melyet teljes egészében Washington finanszírozott és ellenőrzött. A belga igazgatónak, Baron Boel-nek, havi fizetést utaltak át egy speciális számlára. Amikor a lengyel születésű vezetője az Európai Mozgalomnak, Joseph Retinger megpróbálta megfékezni az Amerikai ellenőrzést és megpróbált Európai pénzeket összeszedni, azon nyomban megdorgálták.

Az Európai Mozgalom vezetői – Retinger, az ihletett Robert Schuman és az előző Belga miniszterelnök Paul-Henri Spaak – úgy voltak mind kezelve, mint az Amerikai szponzorok bérmunkásai. Az Egyesült Államok szerepe burkolt műveletként volt kezelve. Az ACUE és a kormány közeli cégcsoportok finanszírozása a Fordtól és Rockefeller alapítványaiból érkeztek.

Paul Hoffman, a Ford Alapítvány elnöke, ex-OSS tiszt, az ötvenes években egyúttal az ACUE vezére is volt. Szerepet játszott a Külügyminisztérium is. Egy feljegyzés az Európai szekcióban, keltezett 1965 Június 11-én, az Európai Gazdasági Közösség alelnökének, Robert Marjolin-nak azt tanácsolja, hogy lopakodva tolja előre a monetáris unió szekerét.

Javasolja elnyomni a megvitatását mindaddig a pontig amíg „egy ilyen javaslatnak az elfogadása voltaképpen elkerülhetetlenné válik".

Ambrose Evans-Pritchard, Brussels - 2001 Június 19

Kapcsolódó anyagok:
2007 július 10-én José Manuel Barroso a következőket mondja:
„Néha szeretem összehasonlítani az EU-t, mint egy impériumok szervezeteinek kreációját. Az Impériumok!
Megvan az impérium mérete, de van különbség. Az impériumok erővel lettek létrehozva egy központi diktátummal megterhelve. De ami most van, az első nem birodalmi impérium. 27 országunk van, melyek szabadon hozták meg a döntést, hogy együtt dolgozzanak és feladják szuverenitásukat. Úgy gondolom ez egy nagy alkotás és büszkéknek kell lennünk rá, legalábbis mi itt a tanácsban.”
olvasd tovább...

2007. október 24., szerda

Tekintsük meg a kampány hangulatát

Íme egy kampányvideó ami által bele lehet pillantani az eseményekbe is.
Egyébként a filmnek van tartalmas mondanivalója is. Be kell látni, ilyen elszánt és felkészült elnökjelöltet azért mi sem láttunk.

2007. október 23., kedd

The Global Elite exchange experience on how to repress demonstrations.


According to János Veres, the Secretary of the Treasury in Hungary, pointed at onto that in the latter days the United States set examples how has to ascend in front of the rambunctious overlooking the street.


In a conversation between Clay Lowery - Assistant Secretary for International Affairs - and Janos Veres – Secretary of Threasury in Hungary –, they were speaking about how to repress demonstrations.
"It was clear, that is brought up the question what we learned on that occasion of how to oppose against demonstrators on the streets of Washington D.C." – said Janos Veres.

The article appeared in the morning of 23 october in Népszava, with the intention to intimidate the population of Hungary for the day of celebrating 1956 october 23’s uprising.

All of you, American Freedom Fighters, just figure out where will this conversations lead to!
All of you should see what was happened last year, with the occasion of 50’th anniverary of the 56’s uprising, here in Hungary.
Just read the following article and watch the film within. It will reveal something very important about NWO.
How the NWO is manipulating Hungarians to hide from them Ron Paul and his message

Remember that, the 56’s uprising it was a too early uprising. In that early days only a few could understand its real meaning and at the end the tyranny transformed into a massacre.
By now, the big picture of the struggle for real liberty is understood by many nations. That means, the time has come to. And now many nations might help each others in that Spiritual Revolution. Hungarians are one of the nation who will take part of them.

2007. október 21., vasárnap

Éberségünk mindig készen álljon.

„World-wide Unity Becoming Reality.” is the title of an exceptional video clip.

Watching the clip, from 00:20 - 00:27 you can see this blog. Thanks for the author!


Aki esetleg még nem fedezte volna fel a Ron Paul körül zajló eseményeket, annak mindenképpen ajánlom megtekinteni a fenti videót. Mindjárt a klip elején (00:20 - 00:27) ha jobban megfigyeljük, akkor e blogot láthatjuk.

Ha valami ennyire megmozgatja a világot, akkor annak érdemes részletesebben is utána járni.
Az is figyelmeztető jel legyen nekünk magyaroknak, hogy a Szent Korona jelképét is hordozó magyar oldalt mindjárt az elején mutatják be.

2007. október 17., szerda

European Council on Foreign Relations - ECFR


The new think tank - European Council on Foreign Relations (ECFR) - was launched on Tuesday (2 October) by fifty founding members such as former prime ministers, presidents, European commissioners, MEPs and ministers as well as intellectuals, business leaders, and cultural figures from the EU member states and candidate countries.

In a hungarian article, the Magyarhirlap make note of George Soros who is financing the ECFR.


Megalakult az első összeurópai "agytröszt" (think-tank), melyet ötven befolyásos, európai közéleti szereplő kezdeményezésére hoztak létre. Az így létrejött külkapcsolatok európai tanácsa (European Council on Foreign Relations - ECFR) azt a célt tűzte ki maga elé, hogy részt vesz a koherens és nyomatékos európai kül- és védelmi politika kialakításában.

Az alapítók között olyan prominens személyek találhatók, mint Martti Ahtisaari korábbi finn elnök, Joschka Fischer volt német külügyminiszter, Jean-Luc Dehaene korábbi belga kormányfő, vagy Mart Laar Észtország volt miniszterelnöke. A hét európai fővárosban (köztük Varsóban és Szófiában) irodát nyitó ECFR-t Soros György, magyar származású amerikai üzletember pénzeli.

Forrás: Magyarhírlap

2007. október 16., kedd

China's runaway bestseller, "The Currency Wars"


The hottest selling book in China right now is called "Currency Wars," which makes the case that the U.S. Federal Reserve is a puppet of the Rothschilds banking dynasty and it has persuaded some top officials Beijing should resist America's demands to appreciate its own undervalued currency, the yuan.

Meanwhile, Song Hongbing, the author of China's runaway bestseller, "The Currency Wars," says he's pleasantly surprised at the 200,000 copies his book has sold. He is probably not eager to see the dollar punished as he lives in Washington, D.C.

"I never imagined it could be so hot and that top leaders would be reading it," he says during a book tour in Shanghai. "People in China are nervous about what's going on in financial markets, but they don't know how to handle the real dangers. This book gives them some ideas."

Among the research findings that shocked him most was that the Fed is a privately owned and run bank.

"I just never imagined a central bank could be a private body."
Read more..


Kínában a legsikeresebb könyv címe „Háborúk a pénzért”, amelyben az író azt ecseteli, hogy az Amerikai Szövetségi Tartalék (U.S. Federal Reserve) a Rothschild bankár dinasztiának egy játékszere és azt javasolja az Beijing-i felsővezetőknek, hogy álljanak ellen az Amerikai követelésének, miszerint értékeljék le a saját alulértékelt pénzüket, a yuan-t.

Song Hongbing, a sikerkönyv szerzője azt mondja, hogy kellemes meglepetésben részesült amikor több mint 200 ezer példányban elkelt a könyve. Valószínű ő sem vágyott arra, amíg ő Washington, D.C.-ben él, hogy a dollárt ennyire leértékelve lássa.

„Soha sem gondoltam volna, hogy ennyire forró téma lesz és a legfelsőbb vezetők is olvasni fogják,” – mondta egy Shanghai-i könyvbemutatón. „A Kínai nép ideges azért ami a pénzügyi szektorban történik, de nem tudják hogyan lehet bánni a valódi vészhelyzetekkel. Ez a könyv néhány ötletet ad nekik.”

A kutatásai során a legnagyobb megdöbbenést számára az okozta, amikor rájött, hogy a Fed egy magánbank.

"Soha sem képzeltem volna el, hogy egy központi bank magán testület legyen."
részletesebben itt olvasható..

Kapcsolódó téma: Ron Paul tiszteletben tartja Kína szuverenitási jogait a piac megnyitásának tekintetében

2007. október 15., hétfő

190 év után a Rothschild dinasztia egyesül

Rothschild dynasty unites after 190 years
The French and English branches of the Rothschild banking dynasty are to unify ownership of the firm in a single holding company for the first time since the family separated in the 19th century.


A Rothschild bankár dinasztia Francia és az Angol ágai, miután a 19-ik században a család szétválasztotta őket, azóta először egyesítik a tulajdonaikat.
Forrás

2007. október 12., péntek

How the NWO is manipulating Hungarians to hide from them Ron Paul and his message


Most of Hungarians are considering the uprising of 1956 as the first serious injure against the centralized tyrant. Even if apparently repressed, the spirit of 56 still survives. After the democratic transformation, hungarians seems to perceive the betrayal, but only a few of them are truly understand, that the communist experiment and the actual form of tyranny we have to face, has the same root. Therefore the ruling elite is following it with attention, that hungarians to be distracted in any case. It seems to be extremly dangerous for the NWO, if most of the hungarians would pay attention to the message of liberty carried by Ron Paul and their growing supporters.

Let’s see what has been prepared in the early time.

In April of 2006, the Hungarian Socialist Party won the parliamentary elections in Hungary. A speech by the elected Prime Minister Ferenc Gyurcsány, made before the Socialist and Liberal parliamentary group members in May, unexpectedly leaked out in September. In this speech, the Prime Minister admits that in his previous term, there was only a continuous campaign going on, instead of real governing, and in the election campaign they deliberately misled the voters as to the state of the country – and the measures the new government was to take. In the course of the scandal caused by the vulgar and cynical speech, he admitted that the tape was authentic: it was really his speech. Yet, he refused to resign.

In the spontaneous demonstrations that followed, the people insisted that he resign. Meanwhile, we came to October 23rd, the 50th anniversary of the 1956 Hungarian revolution. The peaceful remembrance to celebrate the anniversary in Budapest was thwarted by the police in a series of intimidating and terrorizing measures of unprecedented dimenmsions. The venues of the state celebrations were closed away from the people. They deployed thousands of foot and mounted police, used rubber bullets and striking with the flat of swords, used tear gas shells, water cannons, lead-filled truncheons, causing massive injuries.

Instead of protecting the people (children, old people, MP’s and journalists among them), i.e. the crowd trying to leave the venue of the FIDESZ opposition-party celebrations, they dispersed them by force. In the course of this, they let go (as I have seen: they drove) another group: a group of anti-government demonstrators into the peaceful crowd of celebrators, then used force indiscriminately. Policemen – who had no identification on them! – continued to assault, kick and beat people after they fell to the ground and were defenceless. In several cases policemen left people ont he street, in a pool of blood. The rubber bullets were aimed at the upper parts of peoples’ bodies, causing for ex. serious eye injuries in at least 2 cases. In all, about 170 people suffered injuries.

In the face of this, those in power, supported by their media, keep repeating that the police action was a response to attack against them. Pictures taken and videotapes prove otherwise.

For everybody it worst watching the following video (it has english subtitle), and think about the tyranny. Just try to look at it to analyse the tactical achievement of them.


you may download in DVD format from Pesty Laszló

By now the population of Hungary until is giving vent to PM’s anger, just misses to be receptive enough to the real spiritual revolution and to wake up to the truth.

2007. október 5., péntek

Kísérlet egy jelenség mélyszerkezetének megértéséreNowadays Hungarians live in a deep sorrow, hurted by ….(it’s so long to write now)… This causes a huge depression in the population, then it is so hard to attract the attention to what is happening now in America. Today I found an excellent article which answers my motivation, why I spend my time writing this blog.
The author of the article, prof. László Bogár is trying to explain the deep insight of the phenomenon of what is happening in Hungary. His conclusion is that the entire circus is an organized manipulation to distract the attention of the population, until that the essential cause of the problem is completely hidden. The main message of his writing is that, everybody in Hungary should look around, in a little bit global context.
I agree with him, that is exactly what I also would like to do with this blog.

Napok óta keresem a gondolatokat, hogyan is mondhatnám el az olvasóknak, miért írok én ezekről a tengerentúli eseményekről. Pláne most, hogy épp elég baj van a hazánkkal is, benne a pattanásig feszült hangulattal. Helyettem Bogár László professzor megírta a gondolataimat.

Bogár László - Kísérlet egy jelenség mélyszerkezetének megértésére.
MAGYAR NEMZET 2007. október 3.

Az utóbbi hetek a politikai életnek nevezett jelenség-halmaz kriminalizálódásának olyan felgyorsulását hozták, amelynek nyomán érthető módon került a közbeszédbe a "maffiapolitika" fogalma. Mindez tehát érthető, de nem menthető, mert bár a fogalom első hallásra igen láttató erejű, ám elterjedése mégsem volna szerencsés dolog. Mégpedig azért nem mert egyfelől pontatlan, másfelől méltatlan. Pontatlan, mert, mint azt bizonyítani igyekszem a maffia egész más történelmi körülmények között, egész más okból és célból, és egész más szerveződési-módként jött létre. Méltatlan, vagy inkább méltánytalan, mert sértő! Mármint a maffiára nézve! Ahhoz képest a valamihez mérve ugyanis, ami önmagát félrevezető módon mindmáig "rendszerváltásként" nevezi meg, a maffia egy sokkal igazságosabb, emberségesebb és méltóságteljesebb társadalom-szerveződési mód. Az alábbiakban ezt is bizonyítani igyekszem majd.

Lássuk először, hogy miért pontatlan e kifejezés mai viszonyokra való alkalmazása. A XIV. és XVIII. század közötti Itália a kapitalizmus néven közismert nyugatias modernizáció szülőhelye. Egy több ezer éve létező "világ-erő" ekkor és itt látta elérkezettnek az időt, hogy az akkor már félévezrede sikeresen felépülő keresztény Európát szétroncsolja. "Ügynökeik", mint például a Medici és Sforza családok, ma már szinte felfoghatatlan brutalitással, cinizmussal és gátlástalansággal zúzták szét az egyetemes szakralitás szépreményű szerkezetét, "barátaik, rokonaik és üzletfeleik" számára adták-vették a pápai trónust, amelynek magyarázatával egyébként máig is adósa keresztény egyház.

Egyik "házi piárosuk", bizonyos Machiavelli, közvetlen elődje a mai kormányzati kommunikációs központoknak. Évszázadokra a teljes öko-szocio-kulturális káoszba taszították mindezzel Itália jobb sorsra érdemes népét, bármit is állítson erről a máig is e "világ-erő" által "üzemeltetett" történelem-"tudomány".

Nos a maffia, amelynek első megnyilvánulásai a XVII-XVIII. századra esnek, csupán egy óvatos kísérlet volt a paraszti társadalom helyi és regionális szintű "önvédelmi" szerkezeteinek a megszervezésére. Nem volt tehát más, mint az első "globális-kapitalista" kísérlet elleni elemi immun-reakció. Kétségtelen kegyetlensége, pedig csupán halvány visszfénye mindannak a szörnyűségnek, amit az említett "világ-erő", akkor, és azóta is elkövet.

A világ ma szintén egy hasonlóan brutális "globál-kapitalista" kísérlet színtere, azzal a különbséggel, hogy a "világ-erő" ma már sokkal kifinomultabb fegyverzettel rendelkezik, és pusztító hatása mérhetetlenül nagyobb, mint a Mediciek idején volt. A globalitás ma még gátlástalanabbul és még cinikusabban roncsolja szét a közösségek lét-tereit, mint elődeik tették. Számára miután adósságcsapdába csalta, Magyarország is csupán egy lefosztható erőforrás-mező. Ám ahhoz, hogy ezeket a mezőket letarolja Machiavellin nevelkedett belső helyi együttműködők egész hadára van szüksége, és a "rendszerváltás" politikai oligarchiái éppen ezt a szerepet játsszák el most már több évtizede. E kollaboráns-had egyes osztagai pártoknak vannak ugyan álcázva, de ez aligha téveszthet meg minket. A ma is uralkodó "világerő" közvetlen ügynök-hálózatát kezdettől az SZDSZ ("Szabad Kezdeményezések Hálózata"!) látja el. Először e Fideszt kívánta konspiratív okokból az őt elrejtő "gazda-állatként" felépíteni, ám ezt Orbán Viktor személye 1993-94 fordulóján meghiúsította. (Ezért van és lesz OV ezután már mindig e "világerő" cél-keresztjében!) Így az óta, jobb híján a MSZP tölti be a gazda-állat szerepét.

Az MSZP soha nem volt és nem is lesz párt, mert benne pártok koalícióinak bonyolult rendszer tenyészik, máig is feltáratlanul. Nagyon leegyszerűsítve három "fő-párt" alakult ki az MSZP nevű politika-ipari holdingban. Az "eszdéeszesített" központi erő, amely a meghatározó pólus, a szétzúzottan ugyan, de létező "nép-nemzeti" elegy, és a kádári párt-társadalmak történelmi "törmelék-kupaca", vagyis a "pragmatikusok". Ez utóbbi jelző finoman arra utal, hogy ők azok a martalóc-hadak, a mindenre képes zsoldosok, akik a globális erőforrás-szivattyú-állomások "örző-védő" szolgálatának szerepét játszák el. (Kicsit érdesebben "bérgyilkosoknak" is nevezhetnénk őket, de erről a végén még lesz szó!)

Lássuk, hogyan illeszkednek ebbe a modellbe az elmúlt néhány hét eseményei? A gyanútlanságát már régen elvesztő kelet európai szemlélődő egy pillanatig sem gondolja komolyan, hogy valami "új" jelenségről van szó. Pontosan tudja ugyanis, hogy a birodalmakat kiszolgáló zsoldos-hadak mindig is a nagy-hercegek által beígért "szabad-rablás" reményében vállalják dicstelen szerepüket. Pontosan tudja tehát, hogy az elmúlt évtizedekben, bár kormányok rendszerek jöttek-mentek, de ez mindig "így" maradt. (Ezért is nevezi a "nép" az elmúlt 17 év ócska "látvány-technikai mutatványait" rendszerváltás helyett, "gengszter-váltásnak", vagy beszél arról, hogy inkább "ideg-rendszer-váltás" kellene, hogy minden megváltozzon.)

Két látszólag egymással szembemenő magyarázat is adódik, hogy "mér’ pont most, és mér’ pont így". Az egyik, hogy a szétroncsolt MSZP-s nép-nemzeti szárny összeszedvén magát, alkut ajánlott a "józan-kádáristáknak" az "eszdéeszesített" központi oligarchikus mag megdöntésére. Úgy vélik ugyanis, hogy éppen az ő gátlástalan kollaboráns kifosztó szerepük bátorítja a "bér-gyilkos kádárista" TRÓGEREKET (Kiss Péter), pontosabban, hogy ők maguk ígérnek-ígértek szabad-rablást, ha amazok hűségesen segédkeznek Magyarország három nagyságrenddel nagyobb globális kifosztásában. A másik magyarázat, hogy a "leleplezések" mögött éppen az együttműködő kifosztást vezénylő SZDSZ áll. Ezzel ugyanis az általuk felépített és üzemeltetett miniszterelnököt akarják a kifosztásban való szilárd kitartásra ösztökélni.

Diszkréten figyelmeztetvén őt cimborái vasravert fotóival, hogy bármikor köztörvényes bűnözőt "csinálhatnak" belőle is, ha esetleg "elgyengülne" az "egyensúly és reform" fedőnéven emlegetett példátlan birodalmi-kifosztás előremozdításában, vagyis "előre a lenini úton"!

Vázlatosan tehát így fest a helyzet, és mielőtt a befejező fogalom-használati javaslatomat megtenném, egy újra felhorgadó illúziótól szeretném magunkat óvni. Ez pedig az, hogy "Hurrá, Nyugat velünk van!". Hogy mennyire lehet ezt a gyermeteg vágyálmot komolyan venni, arra egyetlen apró példa, mintegy kijózanító fenntartó adagnak. Mikor éppen három évvel ezelőtt az MSZP kongresszus Gyurcsány Ferenc és Kiss Péter közül választhatott miniszterelnök-jelöltet, az előző napon terjedelmes elemzés jelent meg a Financial Times-ban az igen előkelő második oldalon. A címben öles betűkkel ez állt: "Holnap a magyar szocialisták Tony Blair és Leonyid Brezsnyev között választhatnak" Nos, ennyit a Nyugat velünk kapcsolatos ítéleteiről, illetve a globális média zászlóshajójának "függetlenségéről és elfogulatlanságáról". Az Európai Unió Bizottságának már több alaklommal is meg volt a lehetősége arra, hogy átfogó tartalmi véleményt mondjon a "konvergencia programról". Hogy a kormányt alkotó kollaboráns oligarchia az általa okozott pénzügyi válságot egy annál is súlyosabb általános társadalmi és politikai válsággá alakítja át, ma már mindenki számára nyilvánvaló. A Bizottság mégis kizárólag attól óvja a kormányt, hogy "elgyengüljön", vagyis egyértelműen azt üzeni, hogy a lehető legkíméletlenebb módon fossza ki saját népét, amelynek mellesleg kormányra kerülését is köszönheti. Szépen illeszkedik mindez Trianon, München, Jalta és Málta alkotta sorba, és így csak az okozhat dilemmát, hogy eldöntsük, Európa urainak a végzetes tudatlansága, vagy a végtelen cinizmusa a meghatározóbb. És akkor töprengéseim végére érve, még egyetlen mozzanatra lenne érdemes kitérni, hogy tudni illik, milyen fogalmat használhatnánk a maffia helyett. Nos én talán a már említett bérgyilkos kifejezést tartanám helyénvalónak. Az, hogy Magyarországon rendszeres népirtás zajlik, az, nyilvánvaló.

Az elmúlt 27 év hozta magával a magyar népirtás első hatszáz ezer áldozatát, hiszen ennyivel többen haltak meg, mint amennyin születtek. Ha semmi nem változik (és mitől változna?), akkor a második hatszáz ezerhez már csak egyetlen évtizedre lesz szükség, és aztán minden további kérdés "okafogyottá" válik. És ne legyen illúziónk: amíg minden dühünket, az országot most uraló "bérgyilkos-struktúrákra" zúdítjuk, ezzel akarva-akaratlan eltereljük a figyelmet annak "globális megbízóiról", amelyeknek ennél nagyobb szolgálatot nem is tehetnénk.

Valóban ezt akarjuk?

Magyarország és a globalizáció című könyv megállapításainak egyik bizonyítéka
Daniel McAdams posted an article, with the title Heil the Red Vanguard!

Most of the Hungarians couldn’t figure out what’s happened in behind. What Daniel McAdams wrote seems to be a proof of what I have read in a hungarian book „Hungary and the globalization" written by László Bogár.

Daniel McAdams 2005 május 19-én írt egy igen érdekes cikket. Ennek a magyar nyelvű változatát olvashatjuk itt.

A Demokrácia Internacionálé Előcsapatának címezve, a Nemzetközi Republikánus Intézet (Internationa Republican Institute – IRI), George W.Bush bejelentett egy merész kezdeményezést, hogy tulajdonítson el az Amerikai adófizetőktől még 100 millió dollárt (eddig egy összegben 1,3 milliárd a „demokrácia terjesztésére") egy új „Konfliktus Kezelési Alap", a népi forradalmak támogatására. Ez a finanszírozási kérelem tartalmazni fog 24 millió dollárt az Államok külföldi és civil szolgálatokat ellátók „Aktív Reagálási Csoport" létrehozása céljából, hogy gyorsan tudjanak reagálni a krízis helyzetekre mint „első civil válaszadók".

Kockázatos megbízni ezekben a hősi „népi erők" forradalmaiban, kiválasztott lokális elitekben, amerikai támogatással a kezükben. Amint John Laughland írja, az Államok ellenőrzi úgy a kormány, mint az ellenzék mozgolódását ezekben az országokban, így biztosítva azt, hogy bármi is történjen, Washington érdeke kerüljön előtérbe.

Ez egyáltalán nem újdonság. A Szovjet uralom utolsó szakaszában, kelet-európában a kommunistáknak az ötletük az volt, hogy létrehozzanak ellenzéki szerveződést „reform" hangok látszatát keltve, miközben ellenőrizni tudják a forradalom iránymenetét. Azért az olyan politikai pártok, mint amilyen lett a FIDESZ Magyarországon, egy kormányzat által engedélyezett ellenzéki mozgalom volt, ezzel biztosítva, hogy a Nyugati hitelek folyósítása folytatódhasson, ezzel támogatva a szocializmus öngyilkos gazdasági irányelvét. Nem számított végezetül ki győz, a káderek voltak azok, akik mindig előtérbe kerültek. Ennek volt olyan előnye is, hogy meghatározhattak minden politikai pártot, ami nem illett bele az elfogadott „ellenzéki" képbe, s azt csak az „extrém" és a legerősebb elítélés és elszigetelésben méltatták.

Ez a gyakorlat maradt, beleértve olyan helyeket is, mint Magyarország, de most az Egyesült Államok az, aki adoptálta a volt Szovjet vonalat is annak nevében, hogy meghatározó és támogató, szavatolt minőségű alkalmazkodó klientúra párt ÉS ellenzéki pártok legyenek. Az Államok államvezetése úgy felkarolta a Szovjet garnitúrát mintha legalábbis a sajátja lenne…

Így mikor a „jóvá nem hagyott" Orbán Viktor lett megválasztva miniszterelnöknek Magyarországon 1998-ban, az ő kormánya folyamatosan aláaknázva volt Washingtonban és végezetül persona non grata lett a Bush-féle Fehér Házban. Túl független és már nem volt az Egyesült Államok kontrollja alatt. Úgyhogy 2002-ben az Egyesült Államok segítségével, az Egyesült Államok által támogatott koalíció, a volt kommunisták és az „engedélyezett" Szabad Demokrata ellenzék, még egyszer elfoglalhatták helyüket a Magyar társadalom vezető szerepében.

Túl sok példával élhetnék ahhoz, hogy mind itt említsem, de Bush bejelentése a Demintern törvénybe iktatásáról a 2006-os évi költségvetésbe, jelzi az adminisztráció bizalmát, hogy szívélyesen fogja támogatni úgy a Bal mint a Jobb. Egy biztos fogadás. Ma egy levelet kaptam az egyik vezető „háborúellenes" Demokrata politikustól, a demokárcia Darfur-ba történő exportálásának sürgetésével… bármi áron is.

Az IRI gyülekezet nagyszerű lelkesedéssel fogadtatta Bush kezdeményezését – ki merészelne legelőször megállni a tapsolással? Egy nagy államháztartási növekedés van beígérve, mivel az IRI majdnem 100%-ban az amerikai adózók által van finanszírozva. Az elnök ajándékára válaszaképpen, a Nemzetközi Republikánus Intézet, az Államok kormányának alanya, „Szabadság díj"-al jutalmazta Bush Elnök Urat. De ebben nincs semmi újdonság. 1939-ben a Szovjetúnió Legfelsőbb Bizottsága Sztálint jutalmazta meg elsőnek a „Szocialista Dolgozók Hőse" érdemrenddel. Ki gondolhatná, hogy ezt másképp csinálják?

Úgyhogy az Egyesült Államok Demintern Előharcosai készen állnak majd a bevetésre, mint a Team America filmben, de sokkal kevésbé mulatságos, bármennyire is a „népek forradalmának" szüksége van konszolidálásra. És a „konzervatívok" nem vetnek rá egy pillantást erre az átlátszó Trockizmusra. Még egy olyan öreg szocialista is mint George Galloway is felismer egy Trockijt ha lát egyet.

Természetesen mindig az ilyen próbálkozás meghiúsul. A történelem megtanít bennünket, a történelem nem fog hazudni. De ott vannak az életek, amelyek össze fognak omlani a folyamat során, az elveszett életek, a tönkretett gazdaságok, a bánat vetette, ami egy mély fekete erőszak befesti a spekulációkat. A mosolyogva dorbézoló sátán színe ebben a kárhozottak játszóterén.

2007. október 3., szerda

Constitutional Republic vs, Democracy


Most of you may already know this but I wanted to post this to make a point of why it is so important for us to elect a head of state (President) ,ie., Ron Paul that is a Constitutionalist first and foremost, and has shown his commitment to the Constitution and the rights of the individual over the long haul by his consistent voting record in Congress.

One of my pet peeves is how the word “Democracy” has crept to the forefront when referring to the form of government this country is suppose to represent when the actual form of government of the United States is a Constitutional Republic.

A pure Democracy is nothing more than “mob rule” with no provisions for the rights of the individual. The Founding Fathers saw this as one of the worst forms of government and in their wisdom provided a framework to secure the rights of the individual, ie., a Constitution and a Bill of Rights with separation of powers subject to Judicial Review which is the “Rule of Law” we live under.

True that we do elect our head of state and representatives by a Democratic system, ie., majority popular vote. (Although with the Electoral College and the Florida debacle that’s even in question), but that aside, once our head of state and representatives are elected democratically they are bound by their oath of office to “uphold, obey and defend the Constitution, so help them God” thus a Constitutional Republic.

A constitutional republic is a state where the head of state and other officials are elected as representatives of the people and must govern according to existing constitutional law that limits the government's power over citizens. In a constitutional republic, executive, legislative, and judicial powers are separated into distinct branches and the will of the majority of the population is checked by protections for individual rights so that no individual or group has absolute power. The fact that a constitution exists that limits the government's power, makes the state constitutional. That the head(s) of state and other officials are chosen by election, rather than inheriting their positions, and that their decisions are subject to judicial review makes a state republican.

Unlike a pure democracy, in a constitutional republic, citizens are not governed by the majority of the people but by the rule of law.Constitutional Republics are a deliberate attempt to hold in check the threat of mobocracy thereby protecting dissenting individuals from the tyranny of the majority by placing checks on the power of the majority of the population. The power of the majority of the people is checked by limiting that power to electing representatives who govern within limits of overarching constitutional law rather than the popular vote having legislative power itself. John Adams defined a constitutional republic as "a government of laws, and not of men."Also, the power of government officials is checked by allowing no single individual to hold executive, legislative and judicial powers. Instead these powers are separated into distinct branches that serve as a check and balance on each other. A constitutional republic is designed so that "no person or group [can] rise to absolute power."

The original framers of the United States Constitution were notably cognizant of what they perceived as a danger of majority rule in oppressing freedom and liberty of the individual. For example, James Madison, in Federalist Paper No. 10, advocates a constitutional republic over a democracy to protect the individual from the majority. The framers carefully created the institutions within the Constitution and the United States Bill of Rights. They kept what they believed were the best elements of majority rule. But they were mitigated by a constitution with protections for individual liberty, a separation of powers.


DE MI VAN A MAGYAROKKAL?


Since Ron Paul often mention Murray N. Rothbard, I had to discover his great work. Today I found a remarkable article in „The Irrepressible Rothbard”, a chapter from this book, „BUT WHAT ABOUT THE HUNGARIANS?”

Essay of Murray N. Rothbard,
Edited by Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Here it is the hungarian translation.

Az önkényesen központosító Szovjetúnió összeomlása után, mindnyájan tudtuk, ha a nemzet el van nyomva, újra feltámad és általában kivívja nemzete igazságtételét. A nemzet igazságáért és önrendelkezéséért Triple R (Rothbard-Rockwell Report) mindig is élenjáróként emelték fel szavaikat, Szlovénoktól Abháziaiakig, a Csecsenektől a Horvátokig. Mindegyiket megpróbáltuk figyelemmel kísérni, gyakran az őket övező bonyolult viszályaikból is kibogozva. Általában jól boldogultak; még a legmegvetettebb és elnyomottabb közülük, a Németek is, elérték a Nyugat és a tévesen „Kelet”-nek nevezett (valójában Közép Német és még ott van az elveszett rész az igazi Keleten, de ez egy másik szomorúbb történet) egységét. De mindezen, a Nap alatt helyüket keresők között, egy elnyomott és megvetett nemzet maradt mozdulatlan és úgy látszik, senki sem törődik velük: egy csodálatos és ősi népről, a Magyarokról beszélek. Egy zászló sem leng a Magyarok igazságának a helyreállításáért; kétségkívül egy ilyen igazságtételnek a kivívása terhes lenne az Új Világrendnek (New World Order), egy rend, amely a tisztességesen megalapozott „területi integritás”-ra épül, az 1989 és 1991 előtti határokkal; de a pokolba, a Horvátok és a Szlovének szerencsésen kitörtek ebből a „területi integritás”-ból, és nincs semmi érv a mellett, hogy ezt a Magyarok ne tehetnék meg hasonlóan.

Ugyanúgy ahogy Németország összetört és szétzúzott volt a Versailles-i szerződéstől 1919-ben, ugyanúgy Magyarországot, szintén koholt váddal megterhelve, mint „háborús bűnös” az Első Világháború miatt, a győztes és bosszúálló Antant erők (Angol és Francia), feldarabolták az egyenlően utálatos és folyományos Trianoni Szerződés által a következő évben. Európa térképének újrarajzolása az Első Világháborút követően, a „nemzeti önrendelkezés” Wilsoniánus szlogen minden etnikai csoportnak úgy volt használva, mint az Orweliánus szlogen Az Állatok Farmja-ban: etnikai csoportok felfedezték, hogy némelyek egyenlőbbek mint mások; valamely etnikai csoportok kiválasztattak a háború utáni rend által, hogy uralkodjanak mások felett. Szegény Magyarország, egy-harmadára csonkították az etnikai és nyelvi határai által körülzárt nemzettestét. És mindazon hetven éves hányattatáson túl, a helyzet még fennáll. Magyarország ma Trianon utáni Magyarország; többszázezer Magyar sínylődik Szlovák (Cseh helyett) zsarnokság alatt dél Szlovákiában; és a Magyarok melyek belakták észak Vajdaságot, most közvetlenül a Szerbek irányítása alatt szenvednek, miután előzőleg fél-autonóm státusznak örvendhettek. És a leggyalázatosabb az összes közül a legendás Erdély státusza, Drakula és egyéb klasszikus vámpírok földje. Erdély le lett szakítva Magyarország kebléről Trianonban és odaadták a „pro-Western” Romániának, és Sztálin visszahelyezte ugyanúgy a Második Világháború után.

Erdély etnikailag Magyar vagy Román? Mindkét nemzetiség jelen van e földön és nyilvánvalóan egy hosszadalmasabb vitát érdemelne. A kiemelkedő történész, Király Béla vezérezredes, miután kimenekült Nyugatra a hősies de elesett 1956-os Forradalom után, azt mondta nekem, amikor az Erdélyi etnikai határok iránt érdeklődtem: „Utálom kimondani, de valószínűleg a Hitler által kiszabott határ lett volna a legjobb megoldás.” Az a helyzet, hogy a Második Világháború alatt, úgy Magyarországnak mint Romániának a jobb-oldali kormánya jó viszonyban állt Németországgal, úgyhogy Hitler megengedhette, hogy „objektív” legyen és koncentráljon az etnikai igazságtételre a kettő között. Hitler észak Erdélyt megadta Magyarországnak és a délit Romániának. A barátaim azt állítják, ennek a megcsonkított Magyarországnak meg kellett volna kapnia Erdélynek legalább az északi két-harmadát, vagy az egészet.

És még ott van Kárpátalja elhanyagolt problémája, a keleti csücskét a Csehek kaparintották meg az Első Világháború után. A Második Világháború után nyugat Ukrajna kebelezte be, Ukrajna visszakövetelvén, mint rég elvesztett területet. Megértem, hogy a Kárpátaljaiak kezdenek hangot emelni a függetlenségért, szeretnének Ukrajnából kiválni. Minden esetre, úgy tűnik, hogy a Magyar kisebbség követelése ezen a kicsiny területen igencsak gyenge.

De, minden esetre, miért nincs több említés és tett Magyarország visszaállításáért? Magyarország területe mindenképpen ki kellene terjedjen, hogy felölelje: dél Szlovákiát, észak Vajdaságot és valamennyit, például két-harmadát Erdélynek. Magyarok ébredjetek!

Természetesen, Magyarországon vannak hazafias mozgalmárok; technikailag ők irredenták, arra felszentelve, hogy megváltsák a megválthatatlant. A nagy drámaíró Csurka István, a kormány egy nemzeti frakciójának vezetője, felhívást tesz egy ilyen mozgalomra. Kicsit militánsabb az „1956-os Anti-Fasiszta és Anti-Bosevik szövetség” agitálása Porubszky István művész vezetése alatt, aki 56 után Kanadába menekült. Az 1956-os Szövetség szintén szervezi a tizenéveseket, Nemzeti Konzervatív- Gondolkodó Fiúk néven, akik Magyar történelmet hallgatnak, megünneplik a turul, mitológiai sast, mely a Magyar egységet szimbolizálja, és kiáltják „Vesszen Trianon!”

Egyetlenegy felvetést még arról, ahogy ezeket a csoportokat és ezt az agitálást hogyan tekintik a „pro-Western” (pl., Szociál Demokraták) Magyar alakulatok, meg a New York Times szociáldemokratái és a többi Amerikaiak megállapodott véleménye. Mint minden Szociáldemokraták, kik utálnak és gyaláznak mindenféle nacionalizmust, kivéve az Egyesült Államokét és Izraelét, ezek a csoportok félnek és utálják ezeket a nacionalistákat, a fiatalokat „skinhead”-eknek bélyegzik meg, pusztán azért mert ezek a tizenéves fiatalok szeretnek kefehaj frizurával járni.

Világos, hogy a Magyarok soha nem fogják megtalálni igazi helyüket a Nap alatt, ameddig a vezetőik inkább érdekeltek az Egyesült Államok kormányának a kegyébe férkőzni, mintsem igazságosak legyenek saját magukkal szemben.

(Még egyszer kihasználom az alkalmat, hogy kijelentsem, nem vagyok leszármazottja, rokona, vagy valamilyen kapcsolatban, egyik etnikai népcsoporttal sem, melyeket celebráltunk a Tripe R-ben. Kivéve szellemben. Nem vagyok Magyar, sem Horvát, sem Abháziai.)

Március 1993